Dat ass Esch!

Dat ass Esch!
Découvrir

Maka MC – Dat ass Esch!

De Maka MC hëllt Äech mat op den Tour duerch Esch an dësem klénge Museksvideo. Den Escher Blog presentéiert Äech an Zukunft Neiegkeeten, flott Informatiounen a spannend Geschichten zu a ronderëm d’Stad Esch. Genau esou wéi de Maka MC hei am Video, stellt den Escher Blog d’Highlights vun Esch an de Virdergrond.

A reegelméissegen Ofstänn ginn et hei nei Artikelen zu den Themen Restauratioun, Commerce, Bildung, Innovatioun, Fuerschung, Architektur an natierlech Kultur. Kuckt Äech de Video un, klickt Äech duerch de Blog, a freet Äech op dat wat kënnt. Et wäert op allefalls spannend ginn. Dat ass Esch!