Iwwert de blog

Den Escher Blog presentéiert Neiegkeeten, flott Informatiounen a spannend Geschichten zu a ronderëm d’Stad Esch. Vun der industrieller Vergaangenheet zu de neiste kulturellen Evenementer, a vu wonnerbare kulinareschen Expeditiounen zu de spannendsten Akafsméiglechkeeten: Den Escher Blog stellt d’Highlights vun Esch an de Virdergrond.

Esch huet sech an de leschte Joerzéngte vun engem industriellen Zentrum zu enger kultureller Haaptstad entwéckelt. Mee net nëmmen a punkto Kultur ass Esch den Dréi- an Aangelpunkt vun der Regioun; och a Saache Restauratioun, Commerce, Bildung, Innovatioun, Fuerschung an Architektur gëtt et hei eng Vilfalt u Méiglechkeeten.

Gebuer aus enger Initiative vun der Escher Gemeng, hieft Den Escher Blog dës Facettë vun der Stad Esch an all hirer Diversitéit ervir.

À propos du blog

Den Escher Blog présente des nouveautés, des informations pertinentes et des histoires passionnantes à propos d’Esch et de ses alentours. Histoire, culture, shopping ou découvertes culinaires ; Den Escher Blog met toutes les facettes originales d’Esch au premier plan.

Ancien pôle industriel du pays, Esch s’est convertie en capitale culturelle au cours des dernières décennies. Au-delà de son attrait culturel, l’architecture, la gastronomie, le commerce, l’éducation, l’innovation et la recherche font les points forts d’Esch.

Né d’une initiative de la Ville d’Esch, Den Escher Blog relève toutes ces facettes diverses de la ville.

Über den blog

Den Escher Blog präsentiert Ihnen Neuigkeiten, tolle Informationen und spannende Geschichten zur Stadt Esch und Umgebung. Von der industriellen Vergangenheit zu den neuesten kulturellen Veranstaltungen und von wunderbaren, kulinarischen Expeditionen zu den spannendsten Einkaufsmöglichkeiten: Den Escher Blog stellt die Highlights der Stadt Esch in den Vordergrund.

Esch hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem industriellen Zentrum zu einer kulturellen Hauptstadt entwickelt. Jedoch nicht nur in Sachen Kultur ist Esch Dreh- und Angelpunkt der Region; auch in Sachen Gastronomie, Geschäfte, Bildung, Innovation, Forschung und Architektur gibt es hier eine Vielfalt an Möglichkeiten.

Geboren aus einer Initiative der Escher Gemeinde, hebt Den Escher Blog die Facetten der Stadt Esch in all ihrer Vielfalt hervor.

About the blog

Den Escher Blog presents news, valuable information and exciting stories about Esch and its surroundings. From the industrial history to the most recent cultural events and from wonderful culinary expeditions to exciting shopping venues: Den Escher Blog emphasizes all the many highlights Esch has to offer.

Over the last decades, Esch has evolved from an industrial centre to a cultural capital. However, not only in terms of culture has Esch become the focal point of the region; also in terms of gastronomy, shopping, education, innovation, research and architecture, Esch presents a great experience.

Brought to life by the Municipality of Esch, Den Escher Blog highlights the many facets of the city of Esch in all its diversity.

Menu d'accessibilité

Taille de police
Zoom